actueel

Wet op de natuurrampenverzekering in werking op 1 maart 2006

In iedere nieuwe brandverzekering zal vanaf 1 maart 2006 automatisch een dekking tegen natuurrampen inbegrepen zijn. Onder natuurrampen verstaat men: overstromingen, het overlopen of opstuwen van openbare rioleringen, aardverschuivingen, grondverzakkingen en aardbevingen. Als slachtoffer van een natuurramp zal men zich niet meer rechtstreeks tot het Rampenfonds kunnen wenden.

Meer details kan u lezen in de brochure van Assuralia.

Aan bestaande brandverzekeringen zal de natuurrampendekking worden toegevoegd op de eerstvolgende vervaldag van de polis. Indien u echter uitdrukkelijk vraagt om deze waarborg onmiddellijk op te nemen in uw polis, dan kan dit.

Om te vermijden dat verzekerden in gebieden met een hoog risico een te hoge premie zouden moeten betalen, werd een solidariteit tussen alle verzekerden ingevoerd via het Tariferingsbureau waaraan alle brandverzekeraars moeten bijdragen.

Tevens werden minimumdekkingen, alsook een maximumvrijstelling en maximumtarief opgelegd: De maximumvrijstelling bedraagt 1011,16 euro per schadegeval en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximumtarief vastgesteld door het Tariferingsbureau bedraagt 0,90‰ van het verzekerde kapitaal, exclusief taksen en kosten.

Meerdere brandverzekeraars gaan verder dan de verplichte minimumdekking en verlenen hun verzekerden ruimere waarborgen. Uw verzekeringsmaatschappij zal u hieromtrent verplicht moeten informeren. Deze ruimere waarborgen omvatten onder meer:

Gaat u niet akkoord met de aangeboden waarborgen en dito premieaanpassing van uw verzekeraar dan heeft u het recht de tariefvoorwaarden van het Tariferingsbureau te eisen of het aanbod te weigeren en uw polis op te zeggen.

gepost op 07/03/2006 - categorie : brandverzekering