actueel

Verzekering van vrijwilligerswerk : verzekeringsplicht uitgesteld tot 1 januari 2007

In een eerder bericht lieten we u al weten dat de invoering van de wet op het vrijwilligerswerk vertraging had opgelopen. Ondertussen werd het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 unaniem goedgekeurd door de Kamer. Er bestaat nu een "geconsolideerde versie" van de wettekst, d.w.z. de originele tekst met tekstbijwerking tot 13/04/2006.

Deze wet treedt in werking op 1 augustus 2006. Artikels 5, 6 en 8 bis, die handelen over de aansprakelijkheid en verzekering van vrijwilligers, zullen echter pas op 1 januari 2007 van kracht worden. Vanaf dan worden organisaties die werken met vrijwilligers aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden berokkenen tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers genieten van een principiële immuniteit, zodat zij zich onbezorgd en belangeloos kunnen inzetten. Ze kunnen enkel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden indien het gaat om opzet, zware fout of herhaalde lichte fout. Voor het gros van de schade die veroorzaakt wordt door vrijwilligers zullen deze dus niet langer persoonlijk moeten instaan.

In de wet wordt evenwel een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten verenigingen. Meer bepaald wordt er een onderscheid gemaakt tussen feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel, feitelijke verenigingen die personeelsleden in dienst hebben en feitelijke verenigingen die eerder als spontane, eenmalige initiatieven worden getypeerd.

Deze laatste groep valt buiten de toepassing van de wet. Dit betekent dat er geen verzekeringsplicht geldt en dat de vrijwilliger hier nog altijd persoonlijk burgerrechterlijk aansprakelijk kan gesteld worden. In dit geval kan de vrijwilliger dus best over een familiale verzekering beschikken die voor zulke situaties dekking voorziet. Niets belet echter dat dergelijke feitelijke verenigingen een verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers.

In de toekomst zal de verzekeringssector aan de wet aangepaste waarborgen aanbieden. Voorlopig is het echter nog wachten op de exacte modaliteiten waaraan de polissen moeten voldoen. Deze zullen bij koninklijk besluit bepaald worden.

gepost op 05/08/2006 - categorie : aansprakelijkheid